Ga naar inhoud

Nieuws

Friese samenwerking niet zaligmakend

17 april 2024

Friese overheden werken veel samen. Maar in regio’s waar ze dat minder doen, weten ze er soms meer rendement uit te halen. Dit blijkt uit een vergelijking in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de mate van overheidssamenwerkingen in tien regio’s. Het rapport over Fryslân dateert van eind 2022. De onderzoekers […]

lees meer

Nieuwe afspraken: Fries zichtbaarder en digitaler

8 april 2024

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Fryslân hebben voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt voor het stimuleren van de Friese taal. De Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur is maandag 8 april 2024 ondertekend door minister Hugo de Jonge en commissaris van de Koning Arno Brok. Lees meer over de afspraken

lees meer

Vier Friese gemeenten kiezen samen voor woningbouw

5 april 2024

De gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân hebben in Den Haag samen gepleit voor extra woningbouw. Ze boden op 4 april 2024 hun voorstel aan aan minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vier gemeenten zijn verenigd in het Fries Stedelijk Netwerk, ook wel de F4-gemeenten genoemd. Meer over de presentatie en […]

lees meer

Afspraken over beheer oevers

2 april 2024

Friese gemeenten, Wetterskip en provincie hebben eind maart 2024 afspraken gemaakt over het beheer van 1760 kilometer oevers van vaarwegen. Aan de samenwerkingsovereenkomst ging een jarenlange voorbereiding vooraf.

lees meer

Samenwerking Waddengebied kan professioneler

26 mei 2023

De samenwerking van overheden in het Waddengebied mist overtuigen. Dat moet anders, betoogt Ruud de Jong, bij zijn vertrek als secretaris van het Regiecollege Waddengebied. Hij schreef er een lijvig essay over. Dat is hier te lezen.

lees meer

Samenwerkingsafspraken Fryslân en Leeuwarden vernieuwd

9 maart 2023

De gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân hebben afgesproken op welke onderdelen ze tot 2030 gaan samenwerken. Dit gebeurt onder meer op de projecten spoorzone, culturele infrastructuur en digitalisering. Nadere invulling van de afspraken vindt later in 2023 plaats. De nieuwe afspraken volgen de oude samenwerkingsagenda op. Op 7 maart 2023 hebben beide colleges de intentie […]

lees meer

Friese samenwerkings-APK bepleit

9 maart 2023

De Vereniging van Friese Gemeenten wil in beeld krijgen hoe effectief en efficiënt overheidssamenwerking in de provincie zijn. Dit kan zorgen voor een APK van de meer dan 90 samenwerkingen die er bestaan. Met de vraag of het in sommige gevallen verstandig is met de samenwerking of op dezelfde voet door te gaan. De Friese […]

lees meer

Friese Energietafel bundelt inzet energietransitie

1 maart 2023

Op het gebied van energietransitie is op 23 februari 2023 met de Friese Energietafel een nieuwe overheidssamenwerking gestart. Alle Friese gemeenten, provincie, Wetterskip, Liander en de Friese Energie Alliantie werken samen aan de veranderingen die op energiegebied nodig zijn. Het persbericht: Friese Energietafel van start Friese overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan energieopgaven Vandaag […]

lees meer

Ambtenarenpool kan Fryslân verder helpen

14 februari 2023

Een pool van ambtenaren die inzetbaar is voor alle Friese overheidsinstellingen kan het werkgelegenheidsprobleem bij de overheid helpen oplossen, dubbel werk voorkomen en ambtenaren nieuwe uitdagingen bieden. Voor dat model pleit oud-wethouder Doeke A. Fokkema in een ingezonden stuk: Nij amtlik model foar bestjoerlik Fryslân? De kolleezjes fan de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel jouwe oan […]

lees meer

Agricycling nu officieel van start

15 december 2022

De coöperatie die onder meer hekkel- en bermgras composteert, heeft op dinsdag 13 december 2022 de officiële oprichting in Sneek gevierd. Na een proefperiode gaat Agricycling nu formeel verder op de ingeslagen weg. Bij Agricycling zijn behalve boeren ook It Fryske Gea, de gemeente Súdwest-Fryslân en provincie en wetterskip betrokken. De Leeuwarder Courant berichtte op […]

lees meer

Fryslân en Zeeland bespreken bestuurlijke kwesties

7 november 2022

In Harlingen en Oudebildtdijk hebben bestuurders uit Fryslân en Zeeland op 2 november gesproken over bestuurlijke kwesties die in beide provincies spelen. Zo kwamen onder meer de veiligheid in havens, renovatie woningen, landbouw en verzilting aan de orde. Fryslân en Zeeland zijn al enkele jaren met elkaar in overleg: ze komen dezelfde problematiek tegen. Door […]

lees meer

Nieuwe samenwerkingsplatform over biodiversiteit

4 november 2022

Natuur- en boerenorganisaties die met Friese overheden samenwerking om de biodiversiteit in de provincie te verbeteren, hebben een nieuw platform gelanceerd. Op Biodiversiteit.frl is alle informatie over hun activiteiten te vinden. Tekst van het persbericht: Het digitale platform Biodiversiteit.frl is op 3 november officieel gelanceerd. Het is een groeiend platform dat in het leven geroepen […]

lees meer

Bermgras- en hekkelcoalitie van gemeenten en boeren

3 november 2022

Zes gemeenten gaan in samenwerking met boerenorganisaties zorgen dat hun bermgras en hekkelspecie als grondstof te gebruiken is. Dit doen ze in samenspraak met de stichting Agricycling, een initiatief van boerenorganisaties waarbij ook wetterskip en provincie zijn aangesloten, meldt het Friesch Dagblad. De zes gemeenten zijn Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harlingen en Waadhoeke. Het artikel […]

lees meer

Noordelijke samenwerking breidt uit

12 oktober 2022

Volgens een bericht van Omrop Fryslân gaat de gemeente Súdwest-Fryslân onderdeel uitmaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

lees meer

Samenwerking positief beoordeeld

11 oktober 2022

Uit een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer blijkt dat provincie en gemeenten goed samenwerken. Het levert meerwaarde op. Ze zitten elkaar niet in de weg, ook niet als de één toezicht moet houden op de ander. Het Friese rapport is hier te downloaden.

lees meer

Pleidooi voor provinciale samenwerking

30 september 2022

Een coöperatie van 650.000 Friezen die zich samen inzetten voor de provincie. Daar kan Fryslân veel baat bij hebben. Met dat pleidooi komt Ingrid van de Vegte van het Fries Sociaal Planbureau op vrijdag 30 september 2022 in haar column in het Friesch Dagblad. De tekst van de column: De coöperatie Fryslân met ruim 650.000 […]

lees meer

Provincie en wetterskip bespreken klimaatverandering

15 september 2022

Met een serie gebiedsgesprekken willen provincie en wetterskip samen nagaan wat per regio de gevolgen zijn van klimaatverandering. Dit moet tot oplossingen leiden voor wonen, landbouw, natuur en recreatie. Deelnemers kunnen zich via onderstaande link op de website van het wetterskip aanmelden. Meer lezen: Fryslân klimaatbestendig | Fryslan

lees meer

Samen tegen ondermijning

9 juni 2022

Om ondermijnende criminaliteit in de overheidswereld te bestrijden, gaan de Friese overheden samenwerken. Ze gaan onderling meer kennis en beleid afstemmen en de eigen organisaties weerbaarder maken tegen invloed van criminelen. Ook zetten ze in op toezicht en handhaving. Burgemeesters van de Friese gemeenten, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en de commissaris van de Koning […]

lees meer