Ga naar inhoud

Friese samenwerking niet zaligmakend

Friese overheden werken veel samen. Maar in regio’s waar ze dat minder doen, weten ze er soms meer rendement uit te halen. Dit blijkt uit een vergelijking in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de mate van overheidssamenwerkingen in tien regio’s.

Het rapport over Fryslân dateert van eind 2022. De onderzoekers van Berenschot constateerden in het rapport over het Bestuurlijke Regionaal Ecosyteem in Fryslân dat overheden veel samenwerken maar dit niet doen om samen veel te bereiken. Uit de vergelijking met andere regio’s blijkt dat het ook anders kan. In Fryslân is geen strategische agenda op regionaal niveau, zoals die er in Noordoost-Brabant en Midden-Holland wel is.

Friese gemeenten vinden dat de provincie zich te veel met hen bemoeit. In Brabant gunnen gemeenten de provincie zo’n rol juist wel, in Zuid-Holland vinden ze dat de provincie te passief is. Een centrumgemeente als Leeuwarden vervult in Fryslân een bindende kracht.

Voor de brede welvaart in een regio is de samenwerking tussen overheden niet bepalend. Fryslân scoort goed op bredewelvaartsniveau, maar daar draagt de samenwerking tussen overheden beperkt aan bij. ,,De inwoners pakken veel zelf op”, concluderen de onderzoekers. Fryslân kent ook het hoogste percentage vrijwilligerswerk van de onderzochte regio’s.

De grafiek geeft aan waar de aandacht in de samenwerkingen op gericht is en hoe de regio scoort op het gebied van brede welvaart.

Voor het Friese rapport kwamen de onderzoekers zo’n zestig samenwerkingen tussen overheden binnen en buiten de provincie tegen. Dat zijn er aanmerkelijk minder dan de honderd die Samen Fryslân inmiddels in beeld heeft gebracht.