Ga naar inhoud

Alle gemeenten, de provincie en het waterschap hebben in Fryslân hetzelfde doel: de bewoners, bezoekers en bedrijven zo goed mogelijk bedienen. Dat doen ze afzonderlijk maar ook door samen te werken.

Samen Fryslân laat hieronder zien welke samenwerkingsverbanden er zijn, wat ze doen en wat ze voor jou kunnen betekenen. Op de pagina Friese overheden staan alle coalitieakkoorden, bestuurlijke colleges en volksvertegenwoordigingen van Friese gemeenten, provincie en wetterskip.

Het samenwerken houdt niet op bij de grens. Friese overheden bundelen hun krachten ook buiten de eigen provincie. Voor meer werk, tegen de criminaliteit en voor het boerenbelang.

 

Lees hieronder meer

103 x samen

Alle samenwerkingen zijn hier op een rijtje gezet. Wie zijn ze, wat doen ze?

Bij klikken op Provinciaal zie je samenwerkingen van overheden uit alle delen van de provincie. Klikken op Bovenlokaal brengt je bij samenwerkingen van overheden uit een deel van de provincie. Een klik op Bovenregionaal komt uit bij samenwerkingen over de provinciegrens. 

  • Provinciaal
  • Bovenlokaal
  • Bovenregionaal

Samenwerking tussen provincie, gemeenten, burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden om te zorgen voor voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.

Bekijk deze informatie.

Samenwerking van provincie, gemeenten en zorgorganisaties om zorgverlener samen beter te organiseren en betaalbaar te houden.

Meer informatie

Samenwerking van Friese gemeenten en maatschappelijke organisaties om mensen te helpen die dakloos zijn of dakloos raken.

Bekijk de website

Samenwerking van provincie, gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân en nog enkele gemeenten, NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College om ondernemend talent en startende en jonge groeiende bedrijven te ondersteunen.

Bekijk de website

Samenwerking van gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân, provincie, Port of Harlingen en NOM om bedrijven naar Fryslân te halen.

Bekijk de website

Samenwerking van alle Friese overheden voor een gebiedsgerichte aanpak van het landelijk gebied.

Meer informatie

Samenwerking en kennisdeling van alle Friese gemeenten, provincie, Wetterskip, Liander en de Friese Energie Alliantie op het gebied van energietransitie en het realiseren van energieopgaven.

Meer informatie

Samenwerking tussen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en provincie om Friese taal te bevorderen.

Bekijk hier de afspraken

Samenwerking tussen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, provincie en Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) om Fries archiefmateriaal centraal te bewaren en te laten raadplegen.

Bekijk de website

Samenwerking van provincie en wetterskip met negen boeren- en natuurorganisaties om natuur gebieden met elkaar en met de agrarische omgeving te verbinden.

Bekijk de website

Stuurgroep Beheer en Onderhoud Friese Vaarwegen

Samenwerking van Friese gemeenten, provincie en wetterskip om afspraken te maken over 850 kilometer vaarwegen en 1700 kilometer oevers in Fryslân.

Bekijk hier meer informatie

EuropaPact Fryslân

Samenwerking van provincie met alle Friese gemeenten en hogescholen om kansrijke projecten voor Europese fondsen op te zetten.

Bekijk de website

Samenwerking van Friese gemeenten (minus eilanden en Ooststellingwerf) en provincie om recreatieve voorzieningen op land en water aan te leggen en te onderhouden.

Bekijk de website

Samenwerking van Friese gemeenten, provincie, Wetterskip en drinkwaterbedrijf Vitens om te komen tot schoner water en hergebruik van afvalwater.

Geen website wel een beschrijving

Gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, provincie, gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest-Fryslân en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs om ondernemers te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. 

Bekijk de website

Samenwerking van alle gemeenten om gezondheid van inwoners te stimuleren en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Bekijk de website.

Samenwerking van gemeenten, provincie en waterschap op het gebied van de Omgevingswet en interbestuurlijke beleidsopgaven.

Bekijk de website.

Samenwerking van bedrijven, provincie, waterschap, gemeenten en scholen om Fryslân en activiteiten in Fryslân onder de aandacht te brengen.

Bekijk de website.

Toerisme Alliantie Fryslân

Samenwerking tussen toerismeorganisaties om Friese gastvrijheidssector te versterken.

Bekijk de website

Merk Fryslân

Samenwerking van provincie en gemeenten om toerisme in Fryslân te promoten.

Bekijk de website

Samenwerkingsverband van 16 gemeenten, provincie, waterschap en publieke (overheidsgerelateerde) organisaties op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. Werken in Friesland is gericht op verbinding, ontwikkeling, beweging en kennisdeling.

Bekijk de website.

Samenwerking van alle Friese gemeenten om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

Bekijk de website

Samenwerking van provincie, gemeenten, sport- en gezondheidsorganisaties om te zorgen dat iedereen iedere dag met plezier kan sporten en bewegen.

Bekijk de website.

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.

Uitvoerende dienst van de provincie, alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en acht overheid-gerelateerde organisaties, op het gebied van openbare verlichting, energie en laadinfrastructuur.

Bekijk de website

Bedrijf van gemeenten binnen en buiten Fryslân om huishoudelijk afval op de duurzaamste wijze in te zamelen en te verwerken.

Bekijk de website.

Samenwerking van gemeenten en provincie, ondernemers en onderwijsinstellingen om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Bekijk de website

Samenwerking van alle Friese gemeenten minus Tytsjerksteradiel om bouwprojecten in Fryslân op uiterlijke geschiktheid te beoordelen.

Bekijk de website.

Samenwerking van alle Friese gemeenten, provincie, zorg- en sportorganisaties en GGD om de gezondheid en het welzijn voor iedereen in Fryslân te bevorderen.

Bekijk de website

Samenwerking van drie gemeenten, provincie, twee scholen en Fries Sociaal Planbureau met 200 organisaties om datagedreven werken in Fryslân te stimuleren.

Bekijk de website.

Samenwerking van zo’n 140 overheden, bedrijven en organisaties om circulaire economie en een duurzaam Fryslân te bevorderen.

Bekijk de website.

Samenwerking van vijftien Friese gemeenten om ondernemers te adviseren en financieel te ondersteunen.

Bekijk de website

Samenwerking van alle Friese gemeenten om rampen of crises te bestrijden.

Bekijk de website.

Samenwerking van alle Friese gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Dienst Justitiele Inrichtingen, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ Friesland, Verslavingszorg, Reclassering, Friese wooncorporaties en GGD/Veiligheidsregio om samen ingewikkelde problemen op het gebied van sociale veiligheid aan te pakken.

Bekijk de website.

Voert handhaving en toezicht uit op milieuvergunning voor alle Friese gemeenten, provincie en waterschap.

Bekijk de website.

Samenwerking van twaalf gemeenten, provincie, sociale werkvoorziening, vakbonden en werkgeversorganisaties om werkzoekenden met een uitkering aan de slag te krijgen. Helpt werkgevers om personeel met een uitkering in te zetten.

Bekijk de website.

Samenwerking van alle Friese gemeenten op het gebied van Jeugdzorg. Met Maatschappelijke Ondersteuning en deelname aan het arbeidsproces.

Bekijk de website

Samenwerking van gemeenten Opsterland en Smallingerland om bedrijventerrein bij Drachten te ontwikkelen.

Bekijk de website.

Samenwerking van gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren om bedrijventerrein bij Heerenveen en Joure te ontwikkelen.

Zie informatie op website gemeente Heerenveen

Samenwerking van gemeenten Harlingen, Vlieland, Terschelling en Waadhoeke die aantal taken op sociaal gebied verzorgt.

Bekijk de website

Samenwerking van gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân met onderwijs en bedrijfsleven om vernieuwende wegen te vinden op het gebied van wonen en werken.

Bekijk de website

Samenwerking van gemeenten Harlingen en Waadhoeke met onderwijs en bedrijfsleven om de economie en leefbaarheid in de regio te versterken.

Bekijk de website

Samenwerking van gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen om de economie en werkgelegenheid te versterken.

Bekijk de website

Samenwerking van provincie met gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland en natuur- en boerenorganisaties om het gebied rond de Centrale As te verfraaien.

Bekijk hier de informatie op de provinciale website

Stuurgroep Lauwersmeer

Samenwerking tussen provincies Fryslân en Groningen, gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân en Staatsbosbeheer om natuur in het Lauwersmeergebied in stand te houden en tegelijkertijd ruimte te bieden voor ondernemen en beleven.

Bekijk de website

Overlegorgaan Nationaal Park Alde Feanen

Samenwerking tussen alle betrokkenen die een rol hebben bij het Nationaal Park Alde Feanen. Van de kant van de overheid zijn dit provincie, wetterskip en gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

Bekijk de website

Samenwerking tussen gemeente Harlingen, provincie en wetterskip om gezamenlijke werkzaamheden in de regio op te pakken, zoals verbreden sluis Kornwerderzand.

Bekijk hier meer informatie

Samenwerking van natuur- en boerenorganisaties met de gemeenten Ooststellingwerf, De Fryske Marren, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Noardeast-Fryslân, Leeuwarden, wetterskip en provincie om biodiversiteit in Fryslân te vergroten.

Bekijk de website

Samenwerking tussen de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf op onder meer het gebied van uitvoerende taken als beheer, bedrijfsvoering en vergunningverlening.

Bekijk de website

Samenwerking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân om met gekwalificeerde medewerkers uit de organisaties verschillende complexe en integrale opdrachten tot stand te brengen.

Kijk de website 

Samenwerking tussen provincie, gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel om via openbaar vervoer in de regio de leefbaarheid te verbeteren. Onderdeel van gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân.

Bekijk hier de website

Samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en provincie en Wetterskip om het wonen, werken en recreëren in de regio te versterken.

Bekijk hier de website

Samenwerking van gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk om de dorpen en het landschap sterker te maken.

Bekijk de website

Samenwerking met provincie en gemeente Leeuwarden om via een cultureel programma te laten denken over de toekomst van de gemeenschap, het landschap en het erfgoed.

Bekijk de website

Ambtelijke samenwerking van gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Bekijk de website

Bedrijf dat voor de samenwerkende provincie en gemeente Heerenveen zorgt voor topsport- en breedtesportijs in Heerenveen.

Bekijk de website

Doet de toeristische marketing van de regio voor gemeenten in Noordoost-Fryslân.

Bekijk de website

Samenwerking van 23 musea in Noordoost-Fryslân in samenwerking met overheden (gedateerde informatie)

Bekijk de website

Regiodeal Noordoost-Fryslân

Samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

Bekijk de website

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen met de gemeente De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf en boeren- en natuurorganisaties aan het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied.

Bekijk de website

Sociaal werkbedrijf voor de samenwerkende gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland en voor andere organisaties.

Bekijk de website.

Sociaal werkbedrijf voor de samenwerkende gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke en De Fryske Marren.

Bekijk de website.

Samenwerking van gemeente Leeuwarden en provincie met honderd bedrijven en instellingen uit watersector.

Bekijk de website.

Samenwerking van gemeente Leeuwarden en provincie met honderd bedrijven en instellingen uit watersector.

Bekijk de website.

Samenwerking van vijf Waddeneilanden om bestuurskracht van afzonderlijke gemeenten te versterken.

Bekijk de website.

Dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer

Samenwerking van waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke om dijk tussen Koehool en Lauwersmeer te verbeteren.

Bekijk de website

R8 Regiogemeenten Samenwerking van acht grotere herindelingsgemeenten. Geen website, wel informatie.

Samenwerking van meer dan 55 gemeenten om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor Rijk, provincies en andere organisaties. Uit Fryslân nemen Ameland, Dantumadiel, Schiermonnikoog en Vlieland deel.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gemeenten Groningen en Leeuwarden en ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bedrijven en zorgorganisaties waarbij mensen kunnen werken aan hun gezondheid.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en gemeente Groningen om te zorgen voor sportieve en vitale samenleving waarin sporttalent zich optimaal kan ontwikkelen.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland, gemeenten Alkmaar, Den Helder, Groningen en Hollandse Kroon, kennisinstellingen en bedrijven om te werken aan versnelling van de energietransitie.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Samenwerkingsverband Noord-Nederland om ondernemers in het Noorden te stimuleren circulairder te werken.

Bekijk de website

Samenwerking van agrarische sector met Noordelijke overheden, milieufederaties en kennisinstellingen om de landbouwsector met vernieuwingen te verduurzamen en met concurrerender te maken.

Bekijk de website

Nederlandse Waterschapsbank

Bank waarvan aandelen in bezit zijn van onder meer Wetterskip en provincie en die publieke projecten financiert.

Bekijk de website

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank waarvan aandelen in handen zijn van onder meer provincie en Friese gemeenten en die publieke projecten kan financieren.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland om projecten in het Waddengebied mogelijk te maken.

Bekijk hier de website

Dairy Campus / Dairy Valley

Samenwerking van provincie, gemeente Leeuwarden, Wagenings University Research, Friesland Campina, LTO en hogescholen om de duurzame melkveehouderij verder te ontwikkelen.

Bekijk de website

Samenwerking fan provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en omgevingsdiensten voor controle, toezicht en handhaving van vergunningen van grote risicobedrijven.

Bekijk informatie

Samenwerking van 329 Europese regio’s om de Europese Unie te adviseren.

Bekijk de website

Samenwerking van alle provincies en het Interprovinciaal Overleg in Brussel om de belangen in Europa te behartigen.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland via een gemeenschappelijke regeling om economie en natuur in het Waddengebied te versterken.

Bekijk hier de website

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân en Groningen die op onafhankelijke wijze onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de activiteiten van de drie provincies.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s, Fryslân en Noorderzijlvest, gemeenten Súdwest-Fryslân en Noordenveld, ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat over de waterkwaliteit, zoetwater, droogte, klimaatadaptatie en drinkwater.

Bekijk hier meer informatie

Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold

Samenwerking van alle overheden en andere partijen die een rol hebben in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De overheden die hieraan meedoen, zijn: provincies Drenthe en Fryslân, gemeenten De Wolde, Midden-Drenthe, Ooststellingwerf en Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Bekijk de website

Organisatie die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen het beheer over het Waddengebied regelt.

Bekijk de website

Fryslân – Zeeland

Samenwerking tussen provincies, waterschappen en gemeenten uit Fryslân en Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om kennis uit te wisselen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor problematiek waar beide regio’s tegenaan lopen.

Geen website, wel achtergrondinformatie uit 2018 en 2021 en een essay uit 2021

Drinkwaterbedrijf waarvan aandelen mede in handen zijn van gemeenten Tytsjerksteradiel en Súdwest-Fryslân en provincie.

Bekijk hier de website

Samenwerking tussen overheden in het Waddengebied om informatie uit te wisselen en het Bestuurlijk Overleg Waddengebied te adviseren.

Bekijk de website

Bedrijf dat onder meer de energievoorziening via het elektriciteitsnetwerk regelt. Aandelen zijn in handen van onder meer de Friese gemeenten en provincie.

Bekijk hier de website

Samenwerking van vijf ministeries, vier provincies en een waterschap om de opgaven in het IJsselmeergebied te combineren.

Bekijk de website

Samenwerking van noordelijke overheden en bedrijven om Noord-Nederland als bedrijfslocatie te promoten.

Bekijk de website

Samenwerking van alle waterschappen om belangen van waterschappen te behartigen en te zorgen voor het delen van kennis en samenwerking.

Bekijk de website

Samenwerking van alle provincies om belangen van provincies te behartigen, kennis te delen en te zorgen voor vernieuwing.

Bekijk de website.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Samenwerking van alle gemeenten in Nederland om belang van de gemeente te behartigen, kennis te delen en diensten te verlenen.

Bekijk de website

Samenwerkingsverband P10

Samenwerking van 29 gemeenten (met Opsterland, Fryske Marren, Weststellingwerf en Noardeast-Fryslân) om kennis over het platteland uit te wisselen.

Bekijk de website

Landelijke samenwerking van 40 gemeenten (met Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden) op het gebied van stedelijke vraagstukken.

Bekijk de website

Samenwerking van provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen om cultuurbeleid in Noord-Nederland op elkaar af te stemmen en cultuurdeelname te intensiveren, verbeteren en bevorderen.

Bekijk de website

Samenwerking van ministerie van VWS, NOCNSF, Sportstad Heerenveen, provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en gemeenten Heerenveen, Groningen en Emmen om te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium.

Bekijk de website

Samenwerkingsverband tussen opleidingsfondsen, brancheorganisaties, sociale partners en overheden binnen de drie noordelijke provincies om de mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling te vergroten

Bekijk de website

Samenwerking van drie noordelijke provincies om bij te dragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland.

Bekijk de website

Samenwerking van drie ministeries en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen om de landbouw natuurvriendelijker te maken.

Bekijk de website

Samenwerking op arbeidsmarktgebied in Noord-Nederland van provincies, gemeenten (geen Friese), waterschappen, bedrijven, onderwijsinstellingen en publieke organisaties.

Bekijk de website.

Bedrijf dat namens Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe de economie in Noord-Nederland wil versterken.

Bekijk de website

Samenwerking van noordelijke provincies, gemeenten Leeuwarden, Assen, Groningen, Emmen, onderwijsinstellingen, ondernemers, werkgevers, NOM en SNN om de noordelijke economie duurzaam te versterken.

Bekijk de website

Nieuws

Friese samenwerking niet zaligmakend

17 april 2024

Friese overheden werken veel samen. Maar in regio’s waar ze dat minder doen, weten ze er soms meer rendement uit te halen. Dit blijkt uit een vergelijking in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de mate van overheidssamenwerkingen in tien regio’s. Het rapport over Fryslân dateert van eind 2022. De onderzoekers […]

lees meer

Nieuwe afspraken: Fries zichtbaarder en digitaler

8 april 2024

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Fryslân hebben voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt voor het stimuleren van de Friese taal. De Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur is maandag 8 april 2024 ondertekend door minister Hugo de Jonge en commissaris van de Koning Arno Brok. Lees meer over de afspraken

lees meer