Ga naar inhoud

Nieuwe samenwerkingsplatform over biodiversiteit

Natuur- en boerenorganisaties die met Friese overheden samenwerking om de biodiversiteit in de provincie te verbeteren, hebben een nieuw platform gelanceerd. Op Biodiversiteit.frl is alle informatie over hun activiteiten te vinden.

Tekst van het persbericht:

Het digitale platform Biodiversiteit.frl is op 3 november officieel gelanceerd. Het is een groeiend platform dat in het leven geroepen is om bestaande kennis over biodiversiteitsherstel, projecten, organisaties en activiteiten in de provincie op één centrale plek samen te brengen. Maar ook om nog ontbrekende kennis en informatie aan te vullen.

Het platform is gebiedsgericht ingericht, het laat de bezoeker eerst nadenken; wáár wil ik aan de slag? Op het platform is Fryslân ingedeeld in negen gebieden. Bijvoorbeeld het Lage Midden, de Wadden en de Zuidelijke Wouden. Die indeling en de bijbehorende kansen voor biodiversiteitsherstel zijn onder andere geïnspireerd op de visie Natuerlik Fryslân 2050. Er zijn voorbeelden te vinden van wat er al aan initiatieven en projecten is in die gebieden, welke kansen voor versterking van biodiversiteit er zijn en ook welke kenmerkende soorten er voorkomen óf kunnen voorkomen.

Breed publiek
Er is inspiratie te vinden voor een breed publiek. Van burger tot overheid en van boer tot organisatie of bedrijf. Biodiversiteit.frl bevat tips en acties voor die verschillende doelgroepen, met als hoofdvraag ‘Wat kan ík doen?’ Er is nieuw ontwikkelde informatie, maar er wordt ook verwezen naar al bestaande handreikingen en informatie van de partnerorganisaties. Ook zit er een loketfunctie in. Hier kunnen mensen, bedrijven en organisaties terecht met adviesvragen over hun project. De partners achter het platform adviseren dan of verwijzen door naar de juiste partijen voor dat onderwerp. Het platform gaat niet opnieuw het wiel uitvinden, maar wil vooral een wegwijzer zijn.

Het platform heeft zich nu gericht op basisinformatie, maar blijft doorgroeien. Nieuwe informatie, initiatieven en projecten, nieuws en evenementen kunnen via Biodiversiteit.frl aangemeld worden. Volgend jaar worden er op het platform handreikingen per Fries leefgebied (biotopen) gedeeld. Deze worden momenteel door een consortium aan soortgroeporganisaties ontwikkeld.

Herstelprogramma
Biodiversiteit.frl is onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. In het herstelprogramma zetten verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie. Om voor een beter leefgebied te zorgen voor kwetsbare soorten zoals de otter, de noordse woelmuis, weidevogels zoals de grutto, maar ook bijzondere kikkersoorten, libellen, vissen en insecten. Met als doel de neergaande lijn van soortenrijkdom om te buigen naar een opgaande lijn.

Het platform is in opdracht van provincie Fryslân ontwikkeld door Kening en de FMF in samenwerking met de partners van het Herstelprogramma en webdesignbureaus de Staat van Creatie en Statuur.