Ga naar inhoud

Tegearre tsjin ûndermyning

Om ûndermynjende kriminaliteit yn de oerheidswrâld te bestriden, sille de Fryske oerheden gearwurkje. Se sille ûnderling mear kennis en belied ôfstimme en de eigen organisaasjes wjerberder meitsje tsjin ynfloed fan kriminelen. Ek sette se yn op tafersjoch en hanthavening. Boargemasters fan de Fryske gemeenten, de dykgraaf fan Wetterskip Fryslân en de kommissaris fan de Kening hawwe tiisdei 5 july 2022 yn it provinsjehûs yn Ljouwert de yntinsjeferklearring Friese Norm ûndertekene.

Lês mear: https://www.fryslan.frl/friese-overheden-maken-vuist-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit