Ga naar inhoud

Fryske oerheden

Bestjoers- en koälysjeakkoarten, bestjoerders en folksfertsjinwurdigers Fryske oerheden:

OerheidKoälysje- of riedsakkoartKolleezjeFolksfertsjinwurdigers
AchtkarspelenKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
AmelânKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
DantumadielKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
De Fryske MarrenKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
HarnsHaadlinenakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
It HearrenfeanKoälysjeakkoart (oankilkber op pagina)
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
LjouwertKoälysjeakkoartBoargemaster en wethâldersGemeenterie
Noardeast-FryslânKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
EaststellingwerfKoälysjeakkoart en gearwurkingswurklist
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
OpsterlânKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
SkiermûntseachUtfieringsplan kolleezje
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
SmellingerlânKoälysjeakkoart (oanklikber op pagina BenW)
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
Súdwest-FryslânKoälysjeakkoartBoargemaster en wethâldersGemeenterie
SkylgeKoälysjeakkoartBoargemaster en wethâldersGemeenterie
TytsjerksteradielKoälysjeakkoart en riedsprogram
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
FlylânRiedsakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
WaadhoekeKoälysjeakkoart
Boargemaster en wethâldersGemeenterie
WeststellingwerfKoälysjeakkoartBoargemaster en wethâldersGemeenterie
Provinsje FryslânBestjoersakkoart Deputearre SteatenProvinsjale Steaten
Wetterskip FryslânKoälysjeakkoart
Deistich bestjoerAlgemien bestjoer