Ga naar inhoud

Provinsje en wetterskip besprekke klimaatferoaring

Mei in serie gebietspetearren wolle provinsje en wetterskip tegearre sjen wat yn regio’s de gefolgen binne fan klimaatferoaring. Dit moat ta oplossingen liede foar wenjen, lânbou, natoer en reskreaasje. Dielnimmers kinne harren fia de link hjirûnder oanmelde op de webside fan it wetterskip.

Lês mear: Fryslân klimaatbestindich | Fryslan