Ga naar inhoud

Posityf oardiel oer gearwurking

Uit ûndersyk fan de Noardlike Rekkenkeamer docht bliken dat provinsje en gemeenten goed gearwurkje. It hat mearwearde. Se sitte inoar net yn it paad, ek net as de ien tafersjoch moat hâlde op de oare.

It Fryske rapport is hjir te krijen.