Ga naar inhoud

Nije ôfspraken: Frysk sichtberder en digitaler

It ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en de provinsje Fryslân hawwe foar de kommende fiif jier ôfspraken makke foar it stimulearjen fan de Fryske taal. De Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer is moandei 8 april 2024 ûndertekene troch minister Hugo de Jonge en kommissaris fan de Kening Arno Brok.

Lês mear oer de ôfspraken