Ga naar inhoud

Wurkje yn Fryslân

Gearwurkingsferbân fan 16 gemeenten, provinsje, wetterskip en publike (oerheidsrelatearre) organisaasjes op it mêd fan arbeidsmerkûntwikkelingen. Werken in Friesland is rjochte op ferbining, ûntwikkeling, beweging en kennisdieling.

Sjoch de webside