Ga naar inhoud

Soarch- en Feilichheidshûs Fryslân

Gearwurking fan alle Fryske gemeenten, plysje, Iepenbier Ministearje, Tsjinst Jústisjele Ynrjochtingen, Regysintrum Beskerming en Feiligens, Rie foar de Bernebeskerming, GGZ Friesland, Ferslavingssoarch, Reklassearing, Fryske weningkorporaasjes en GGD / Veiligheidsregio om mei-inoar yngewikkelde problemen op it mêd fan sosjale feiligens oan te pakken.

Sjoch de webside