Ga naar inhoud

Jobinder

Gearwurking fan provinsje en gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel om fia iepenbier ferfier leefberens yn de regio te fergrutsjen. Underdiel fan mienskiplike regeling Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân.

Sjoch de webside