Ga naar inhoud

Feangreide Fryslân

Provinsje en wetterskip wurkje gear mei gemeenten De Fryske Marren, It Hearrenfean, Ljouwert, Smellingerlân, Súdwest-Fryslân, Opsterlân en Weststtelingwerf en boere- en natoerorganisaasjes om boaiemdelgong yn it feangreidegebiet tsjin te gean.

Sjoch de webside