Ga naar inhoud

De Fryske Flekspool

Gearwurking tusken de gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Ljouwert, Wetterskip Fryslân en de provinsje Fryslân om mei kwalifisearre meiwurkers út de organisaasjes ferskate komplekse en yntegrale opdrachten út te fieren.

Sjoch de webside