Ga naar inhoud

Bestjoerôfspraak Fryske taal en kultuer

Gearwurking tusken ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes om Fryske taal te befoarderjen.

Sjoch hjir de ôfspraken