Ga naar inhoud

Bestjoerlik Regionaal Oerlis Noard

Gearwurking fan provinsjes Drinte, Fryslân en Grinslân, wetterskippen Hunze en Aa’s, Fryslân en Noorderzijlvest, gemeenten Súdwest-Fryslân en Noordenveld, ministearjes fan Lânbou, Natuerbehear en Voedselkwaliteit en ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat en Rykswettersteat oer de wetterkwaliteit, swietwetter, drûchte, klimaatadaptaasje en drinkwetter.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje