Ga naar inhoud

Bermgers- en hekkelkoälysje fan gemeenten en boeren

Seis gemeenten sille yn gearwurking mei boere-organisaasjes soargje dat harren bermgers en hekkelspeesje as grûnstof te brûken is. Dit dogge se tegearre mei de stichting Agricycling, in inisjatyf fan boere-organisaasjes wêrby ‘t ek it wetterskip en de provinsje oansletten binne, meldt it Frysk Deiblêd. De seis gemeenten binne Súdwest-Fryslân, Ljouwert, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harns en Waadhoeke.

It artikel út it Frysk Deiblêd fan 2 novimber 2022:

Zes Friese gemeenten gaan samenwerken op het gebied van groene reststromen

Bermgras en hekkelspecie is een ideaal alternatief voor kunstmest. Zes Friese gemeenten maken een plan om de vraag vanuit de agrarische sector en het aanbod in beeld te brengen.

Vanuit de agrarische sector is een groeiende vraag naar bermgras en hekkelspecie. Het kan gebruikt worden om de bodem te verbeteren. ,,De boaiemwjerstân nimt bot ta en dat jildt ek foar it fochthâldend fermogen”, weet wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke.

Bij het project werken Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harlingen en Waadhoeke samen met Coöperatie Agricycling en Circulair Terreinbeheer Nederland. Later kunnen andere gemeenten aansluiten. Het is de bedoeling dat de reststromen vanaf 2023 beter benut worden.