Ga naar inhoud

Pleit foar provinsjale gearwurking

In koöperaasje fan 650.000 Friezen dy ‘t harren tegearre ynsette foar de provinsje. Dêr kin Fryslân in soad baat by hawwe. Mei dat pleit komt Ingrid van de Vegte fan it Fries Sociaal Planbureau op freed 30 septimber 2022 yn har kollum yn it Frysk Deiblêd.