Ga naar inhoud

Ofspraken oer behear wâlskanten

Fryske gemeenten, Wetterskip en provinsje hawwe ein maart 2024 ôfspraken makke oer it behear fan 1760 kilometer wâlskanten fan farwegen. Oan ‘e gearwurkingsoerienkomst gie in jierrenlange tarieding foarôf.