Ga naar inhoud

Gearwurking Waadgebiet kin profesjoneler

De gearwurking fan oerheden yn it Waadgebiet mist oertsjûgjen. Dat moat oars, demonstrearret Ruud de Jong, by syn fuortgean as sekretaris fan it Regiecollege Waddengebied. Hy skreau der in livich essay oer. Dat is hjir te lêzen.