Ga naar inhoud

Fjouwer Fryske gemeenten kieze tegearre foar wentebou

De gemeenten Hearrenfean, Ljouwert, Smellingerlân en Súdwest-Fryslân hawwe yn Den Haag tegearre pleite foar ekstra wenningbou. Se ha op 4 april 2024 harren foarstel oanbean oan minister Hugo de Jonge fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes. De fjouwer gemeenten binne feriene yn it Fries Stedelijk Netwerk, ek wol de F4-gemeenten neamd.

Mear oer de presintaasje en de wenningbouplannen