Ga naar inhoud

Ynnovaasjepakt Fryslân

Gearwurking fan gemeenten en provinsje, ûndernimmers en ûnderwiisynstellings om kennis, ideeën en ûnderfiningen út te wikseljen.

Sjoch de webside