Ga naar inhoud

Stjoergroep Lauwersmar

Stjoergroep Lauwersmar

Gearwurking tusken provinsjes Fryslân en Grinslân, gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân en Steatsboskbehear om natuer yn it Lauwersmargebiet yn stân te hâlden en tagelyk romte te bieden foar ûndernimmen en belibjen.

Sjoch de webside