Ga naar inhoud

PGO Netwurk Noard

Gearwurking fan provinsjes Drinte, Fryslân en Grinslân, gemeenten Grins en Ljouwert en ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat en bedriuwen en soarchorganisaasjes wêrby ‘t minsken wurkje kinne oan harren sûnens.

Sjoch de webside