Ga naar inhoud

New Energy Coalition

Gearwurking fan provinsjes Drinte, Fryslân, Grinslân en Noard-Hollân, gemeenten Alkmaar, Den Helder, Grinslân en Hollandse Kroon, kennisynstellings en bedriuwen om te wurkjen oan fersnelling fan de enerzjytransysje.

Sjoch de webside