Ga naar inhoud

Kennislab Noardeast-Fryslân

Gearwurking fan gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Noardeast-Fryslân mei ûnderwiis en bedriuwslibben om fernijende wutkwizen te finen op it mêd fan wenjen en wurkjen.

Sjoch de webside