Ga naar inhoud

K80 gemeenten

Gearwurking fan mear as 55 gemeenten om in folweardige petearpartner te wêzen foar Ryk, provinsjes en oare organisaasjes. Ut Fryslân nimme It Amelân, Dantumadiel, Skiermûntseach en Flylân diel.

Sjoch de webside