Ga naar inhoud

Ovef

Koöperaasje Iepenbiere Ferljochting & Enerzjy Fryslân U.A.

Utfierende tsjinst fan de provinsje, alle Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân en acht oerheidsrelatearre organisaasjes, op it mêd fan iepenbiere ferljochting, enerzjy en laadinynfrastruktuer.

Sjoch de webside