Ga naar inhoud

Grip op Grûn

Gearwurking fan provinsje, Wetterskip en Fryske gemeenten om grûn dy ‘t frijkomt by projekten wer te brûken by oare projekten.

Mear ynformaasje stiet hjir