Ga naar inhoud

Gebietsûntwikkeling De Sintrale As

Gearwurking fan provinsje mei emeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smellingerlân en natuer- en boereorganisaasjes om it gebiet om de Sintrale As hinnen moaier te meitsjen.

Sjoch hjir de ynformaasje op de provinsjale webside