Ga naar inhoud

Fryslân Wurket

Gearwurking fan tolve gemeenten, provinsje, sosjale wurkfoarsjenning, fakbûnen en wurkjouwersorganisaasjes om wurksykjenden mei in útkearing oan de slach te krijen. Helpt wurkjouwers om personiel mei in útkearing yn te setten.

Sjoch de webside