Ga naar inhoud

De Fryske Oanpak

Gearwurking fan gemeenten, provinsje en wetterskip op it mêd fan de Omjouwingswet en ynterbestjoerlike beliedsopjeftes.

Sjoch de webside