Ga naar inhoud

Data Fryslân

Gearwurking fan trije gemeenten, provinsje, twa skoallen en Frysk Sosjaal Planburo mei 200 organisaasjes om datadreaun wurken yn Fryslân te stimulearjen.

Sjoch de webside