Ga naar inhoud

Stjoergroep Behear en Underhâld Fryske Farwegen

Stjoergroep Behear en Underhâld Fryske Farwegen

Gearwurking fan Fryske gemeenten, provinsje en wetterskip om ôfspraken te meitsjen oer 850 kilometer farwegen en 1700 kilometer wâlskanten yn Fryslân.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje