Ga naar inhoud

Seker en Sûn

Gearwurking tusken provinsje, gemeenten, boargers, pasjinteferieningen, soarch – en wolwêzensoanbieders, ûnderwiisynstellingen, fersekerders, MKB en oare belanghawwenden om te soargjen foar de sterk stigende en feroarjende soarchfraach yn 2030.

Sjoch de ynformaasje.