Ga naar inhoud

Fryslân en Seelân

Fryslân – Seelân

Gearwurking tusken provinsjes, wetterskippen en gemeenten yn Fryslân en Seelân en it ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes om kennis út te wikseljen en mienskiplike oplossingen te finen foar problematyk dêr ‘t beide regio’s tsjinoan rinne.

Gjin webside, wol eftergrûnynformaasje út 2018 en 2021 en in essay út 2021.