Ga naar inhoud

Founded in Friesland

Gearwurking fan provinsje, gemeenten Hearrenfean, Ljouwert, Smellingerlân en Súdwest-Fryslân en noch inkelde gemeenten, NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College om ûndernimmend talint en startende en jonge groeiende bedriuwen te stypjen.

Sjoch de webside