Ga naar inhoud

Feriening Sirkulêr Fryslân

Gearwurking fan sa ’n 140 oerheden, bedriuwen en organisaasjes om sirkulêre ekonomy en in duorsum Fryslân te befoarderjen.

Sjoch de webside